สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารแห่งประเทศจีน (bank of china)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารแห่งประเทศจีน (bank of china)

สินเชื่อบ้านธนาคารแห่งประเทศจีน (bank of china)

สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า : บ้านรีไฟแนนซ์

ประเภทหลักประกัน: บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ ทาวน์โฮม
วงเงินกู้สูงสุด: 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า วงเงินกู้อนุมัติ: 1 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
(1) กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าประเมินหลักประกันในอัตรา 100%
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะชำระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจานอง
(2) ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
(3) อัตราดอกเบี้ยคานวณจากดอกเบี้ย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MLR ได้ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้จานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดในการผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้นได้
(4) ยอดผ่อนต่อเดือนคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท
กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทาสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง

สนใจสินเชื่อ ติดต่อคุณพนิดา สุวรรณโณ ธนาคารแห่งประเทศจีน โทร. 081-9634184 หรือ 074-559579 , Line id : anida3050

Powered by MakeWebEasy.com